Αίτημα αναβολής της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την επόμενη πενταετία, στο Δήμο μας.

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015 10:41
(1 Ψήφος)

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πετρούπολη, 12 Μαρτίου 2015

Προς: κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης

Κοιν.:κ. Δήμαρχο Πετρούπολης

Κύριοι,

προτείνουμε να αναβληθεί και να επανέλθει εφόσον προηγηθούν οι αναγκαίες δημοκρατικές διαδικασίες διαβούλευσης η συζήτηση και ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης για την περίοδο 2014-2015.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2015 – 2019 υπερβαίνει κατά πολύ την θητεία της σημερινής δημοτικής αρχής. Δεν είναι ούτε δημοκρατικό, ούτε λογικό να εισάγεται προς ψήφιση χωρίς καμία προηγούμενη διαδικασία διαβούλευσης τόσο με τους δημότες και τους φορείς της πόλης, όσο και με τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης για τα επόμενα πέντε έτη δεν μπορεί να εισάγεται σαν ένα τυπικό θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου- μεταξύ άλλων 25 θεμάτων - χωρίς ουσιαστικό διάλογο, προτάσεις, βελτιώσεις. Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός όλης της πόλης, που συντάσσεται με ευθύνη της παρούσας δημοτικής αρχής και θα εκτελείται με ευθύνη της σημερινής και της επόμενης δημοτικής αρχής.

Είναι χαρακτηριστικό πως η δημοτική αρχή θεωρεί, από τα αναφερόμενα στο ίδιο το κείμενο πως ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο διαβούλευσης, επειδή «Κλήθηκαν οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων, υπέβαλλαν τις προτάσεις τους, ανά τομέα δράσης, προκειμένου ο Δήμος να καταλήξει στο Στρατηγικό του Σχεδιασμό».

Επιπλέον το κείμενο της εισήγησης προβλέπει:

«Οι διαδικασίες διαβούλευσης μετά τη έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού από το Δημοτικό Συμβούλιο συνοψίζονται ως εξής:

  • Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας
  • Διαβούλευση - Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων
  • Σύνοψη των συμπερασμάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και της Δημοτικής Αρχής»

Μετά την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος, οι αναφερόμενες παραπάνω δράσεις δεν είναι δράσεις διαβούλευσης είναι δράσεις δημοσιοποίησης καθώς δεν προβλέπεται πουθενά η τροποποίηση του προγράμματος μετά την ψήφιση - έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως είναι ένα σχέδιο, κλειστό σε διαβούλευση από τις δημοτικές παρατάξεις, το οποίο απλά θα ανακοινωθεί στην πόλη, χωρίς η πόλη να έχει πραγματική δυνατότητα παρέμβασης για την βελτίωση του.

Η πρόταση μας είναι να πραγματοποιηθούν συνελεύσεις γειτονιάς για τη δημοκρατική διαβούλευση του σχεδίου τόσο, στο όλον, όσο και στις δράσεις ανά γειτονιά και τροποποίηση του αρχικού κειμένου με βάση τα αποτελέσματα της διαβούλευσης από τις συνελεύσεις γειτονιάς. Επίσης, προτείνουμε την καθιέρωση ετήσιων απολογιστικών συνελεύσεων γειτονιάς για τον έλεγχο της εφαρμογής του τελικού σχεδίου με προϋπολογιστικά και απολογιστικά στοιχεία επίτευξης των στόχων.

Σας ευχαριστούμε

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

της Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πολιτών Πετρούπολης

Νίκος Σακούτης

Κώστας Ζαχαράκης

Νίκος Σταγκουράκης

Θέμης Μπουρνάς